De fem vanligaste misstagen vid arbete på löpande räkning

När morfar ville bygga en bastu på tomten anlitade han byns vanliga hantverkare, många av dem kände han säkert personligen. Idag är det inte fullt lika enkelt. Ett flitigt byggande och renoverande runt om i svenska hem och hushåll har lett till en byggbransch som är mer varierad än någonsin, både vad gäller pris och kvalitet. På dagens marknad har konsumenten nästan för många alternativ; allt från byggjättar till enskilda snickare som lockar med priser som kan verka särskilt förmånliga. Sen, när man väl bestämt sig för vem man ska anlita, uppstår nya frågor. En av de viktigaste är om man ska välja fast pris eller löpande räkning. Vilket alternativ är fördelaktigast för mitt projekt?

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Visst är det skönt att veta exakt vad jobbet kommer att kosta, men det finns risk för att hantverkaren tar till i överkant för att försäkra sig om en god vinstmarginal. Det fasta priset blir då mer till hantverkarens fördel än en trygghet för dig. Om man inte särskilt kommit överens om exakt vilket slags material som ska användas finns därutöver risken att man får betala ett för högt pris i förhållande till kvaliteten.

Väljer du löpande räkning tar hantverkaren betalt per timme. Det här fungerar väldigt bra om du lyckas boka den pålitliga och eftertraktade hantverkaren med goda referenser och som jobbar effektivt så att han kan ta hand om nästa kund som väntar på utsatt tid. Tyvärr fungerar löpande räkning inte lika bra med hantverkare som inte kan planera sin tid eller som helt enkelt drar ner på takten för att debitera flera timmar. I de fallen blir jobbet på löpande räkning inte bara mycket dyrare, utan tar också längre tid än vad du trott.

Här följer fem av de vanligaste misstag som görs i samband med löpande räkning och som leder till problem.

Inget eller dåligt avtal
 • Save

1. Inget eller dåligt avtal

Det absolut främsta misstaget när det gäller allt entreprenadarbete är att det inte finns något avtal eller att det avtal som skrivits är dåligt. Att bara ha offerten som underlag räcker inte. Det måste finnas ett väl skrivet avtal där det klart och tydligt framgår vilka villkor som gäller för den tjänst du köper. Avtalet måste innehålla det exakta priset per timme, vad för slags moment som ska utföras och uppgifter om hur ofta och på vilket sätt hantverkaren ska redovisa hur många timmar som lagts ner och på vad. Ytterligare ett sätt att skydda sig är att avtala om ett takpris; det totala priset får då inte får överstiga en viss summa. Oavsett hur lång tid arbetet tar är det då det priset som gäller. Det går också att komma överens om ett ungefärligt pris. Detta kan det vara bra särskilt för större entreprenader för vilka det är svårt att bedöma omfattningen. Enligt lagstiftning får ett ungefärligt pris inte överskridas med mer än 15 procent (25 procent för mark- och rivningsarbeten)

Det absolut viktigaste är dock att du förstår vad som står i avtalet. Är du osäker; anlita en jurist eller annan expert som kan kontrollera och förklara avtalet för dig.

Fast pris med löpande räkning för tilläggsarbete
 • Save

2. Fast pris med löpande räkning för tilläggsarbete

Ibland skrivs det avtal som innehåller ett fast pris men löpande räkning för eventuella tilläggsarbeten. Detta kan verka som en bra idé om man inte bedömer att det ska behövas så mycket extra tillkommande arbete. Tyvärr kan sådana här villkor missbrukas, vilket innebär att konsumenten debiteras arbete som man trodde skulle ingå i det fasta priset, men hantverkaren menar är tilläggsarbete – och då till en högre timtaxa.

Avsaknad av fackkunskap
 • Save

3. Avsaknad av fackkunskap

Till skillnad från morfar som nog hade viss insikt i hur man byggde en bastu, och kanske tid att övervaka byggnationen, så saknar många idag grundläggande kunskap om byggande, renovering och allt som hör därtill. Visst är det många som fortfarande gör mycket själv, men det finns också en kategori som helt saknar intresse. De är beredda att betala för kunskapen och tiden. Väljer man löpande räkning behöver man skaffa sig kunskaper eller ytterligare hjälp, annars blir det svårt att bedöma om den tidsåtgång som hantverkaren redovisar är rimlig. Just svårigheten att bedöma vad som är skälig tid är ett stort problem för många. Hur lång tid ska det egentligen behöva ta att byta ut en toalett eller måla om en normalstor villa? Desto större arbete, desto svårare att bedöma vad som faller inom ramen för vad som är normalt. Rådet här är att läsa på själv eller skaffa hjälp från någon som är branschkunnig.

Kunden accepterar dåliga underlag
 • Save

4. Kunden accepterar dåliga underlag

För att man överhuvudtaget ska kunna göra en bedömning av om debiterad tid är rimlig måste det, som nämnts ovan, finnas tillräckliga underlag. Det är hantverkarens skyldighet att klart och tydligt redovisa hur många timmar man arbetat, vem som utfört arbetet, när man gjort det och vad man gjort. Alltför ofta får kunder dåliga underlag, vilket leder till misstanke om att allt kanske inte står rätt till. Man ska inte acceptera otillräckliga tidsredovisningar, så ta för vana att kräva mer information om du inte är nöjd.

Kunden tror att den har bevisbördan
 • Save

5. Kunden tror att den har bevisbördan

Väldigt få av oss har tid att övervaka och själv kontrollera hur mycket tid en hantverkare lägger ner. Ofta sker arbetet när vi själva är på jobbet och när sen räkningen kommer känns det svårt att ifrågasätta om man saknar insikt och bevis. Enligt ett nyligt avgjort (2016) rättsfall från Högsta Domstolen är det entreprenören (hantverkaren) som har bevisbördan för att han tagit betalt för ett rimligt antal timmar. Domstolen säger att det krävs underlag som gör det möjligt för konsumenten att bedöma vilket slags arbete som utförts, arbetets omfattning samt hur det slutgiltiga priset har beräknats. Om tidsredovisningen ensam eller i kombination med ett avtal inte ger någon klar bild över arbetet och hur olika moment fördelats så räcker inte det som bevisning.

Återigen ser vi alltså, och som det påpekats genomgående i denna artikel, hur viktigt det är med ett skriftligt, detaljerat avtal. För morfar räckte med ett fast handslag (“eftersom han visste var hantverkarna bodde”), men på dagens marknad gäller det att som konsument skydda sig. Det behöver inte vara svårt. Det finns väl skrivna standardavtal och mycket information på nätet t.ex. från konsumentverket, branschorganisationer m.fl. eller så söker du hjälp av en duktig bostadsjurist.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Skaffa bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt byggprojekt.

Granskning av offerter

 • Få rådgivning gällande valet mellan fast pris eller löpande räkning.
 • Känn större trygghet att i valet av entreprenör.

Upprättande/granskning av avtal

 • Gardera dig mot skenande priser genom juridisk granskning eller upprättande av entreprenadavtal.
 • Minimera osäkerheter genom villkor som tydligt beskriver vilka moment som ska utföras på löpande räkning, dokumentationskrav och hur avstämning ska ske.
 • Förebygg framtida tvister.

Tvistelösning

 • Låt en professionell förhandlare reklamera och sköta kontakten med entreprenören.
 • Öka chanserna för snabb och smidig tvistelösning.
 • Se till att få snabbt avhjälpande och/eller högsta möjliga prisavdrag och skadestånd.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Inget-eller-dåligt-avtal
 • Save