Behöver du anlita en advokat?

Varför behövs en advokat?

I många olika situationer i livet kan det vara av stort värde, kanske till och med nödvändigt, att vända sig till en advokat eller jurist för att få hjälp. Skälen till att anlita en jurist eller advokat kan vara vitt skilda. Ofta handlar det om att få hjälp i en uppkommen situation för att på bästa sätt kunna tillvarata sina rättigheter. I andra fall kan syftet vara att skaffa sig en försäkring mot framtida situationer som kan vara omöjliga att förutse för någon som inte är juridiskt skolad. Gemensamt för alla som söker juridisk hjälp är dock en önskan att ge sig själv de allra bästa förutsättningarna att tillvarata sina lagstadgade rättigheter.

Juridik reglerar i stort sett allt som vi stöter på i vardagen. En jurist som tagit juristexamen är utbildad i att förstå och tolka lagstiftning som en metod att lösa problem. Däremot finns ingen enskild jurist eller advokat som kan alla lagar, förarbeten eller domstolsavgöranden. Precis som andra typer av fackmän så levererar någon som är specialiserad på området emellertid ett bättre resultat och högre kvalitet inom kortare tid. För att dina intressen ska tillvaratas på allra bästa sätt och för du skall kunna känna dig trygg med att de råd du får är de bästa för dig är det därför viktigt att den advokat eller jurist som du anlitar har den specialistkompetens som just du är i behov av.

Advokat eller jurist – Vad är skillnaden?

Många undrar vad det är för skillnad mellan en advokat och en jurist och vad det har för betydelse. Jurist är ingen skyddad titel och vem som helst kan i princip kalla sig det, även om det ligger en grad av oärlighet i att kalla sig jurist utan att ha genomgått juristutbildning. Med jurist menas i dagligt tal emellertid de som genomgått en fullständig juristutbildning. Titeln Advokat förutsätter, utöver examen från en juristutbildning, även arbetslivserfarenhet från advokatbyrå, ytterligare utbildning med kunskapsprov, godkänt inträdesprov, goda rekommendationer samt ansökan och antagande som medlem av Sveriges Advokatsamfund. Att inneha advokattitel är en slags kvalitetsstämpel med en obetingad lojalitetsplikt gentemot klienterna och ett krav på oberoende från andra intressen. En advokat ska alltså alltid sätta klienten i främsta rummet. Samtliga jurister som är verksamma på en advokatbyrå måste dock följa Advokatsamfundets etiska regler även om de ännu inte hunnit bli antagna som medlemmar i Advokatsamfundet. En specialiserad jurist på en advokatbyrå med samma kompetens som en advokat på just sitt sakområde utgör därmed ett lika bra stöd och lämnar samma garantier på sitt arbete eftersom han/hon också måste följa samfundets regler.

Olika typer av specialiserade advokatbyråer

Genom att anlita en specialist får du experthjälp av någon som kan aktuell lagtext samt känner till relevanta förarbeten och avgöranden. Du riskerar därmed inte att behöva betala för inläsning av området och grundläggande utredningar av gällande rätt.

  • Familjerätt. Familjerättsjurister arbetar ofta med skilsmässor, avtal, testamenten, äktenskapsförord och bodelningar samt arvsskiften. De arbetar också mycket med tvistelösning inom familjer, t.ex. vårdnadstvister, arvstvister och LVU (lagen om vård av unga)..
  • Allmänpraktik. Innebär att byrån inte har någon specialisering utan att de arbetar – ofta mot privatpersoner eller små företag – med just det som klienten vill ha hjälp med. Sådana byråer har ofta en lägre timtaxa men då får man också räkna med att fler timmar läggs ner på ärendet eftersom rättsutredningar kan behövas.
  • Process. Processjurister jobbar inriktat mot ”tvistelösning” eller ”civilprocess” vilket innebär att juristen är specialiserad på domstolsprocesser men kanske inte på något specifikt rättsområde.
  • Fastighetsrätt. Fastighetsjuridisk inriktning kan betyda olika saker. Vissa fastighetsjurister arbetar mest med mark- och miljöfrågor, servitut och arrenden samt bygglovsfrågor och myndighetsärenden kopplat till inskrivningsmyndigheten. Det kan också innebära att byrån arbetar mycket med transaktioner och försäljningar av kommersiella fastigheter till höga belopp.

Täck en del av kostnaden genom rättsskydd

Ansökan om att få utnyttja rättsskyddet görs hos ditt försäkringsbolag. Eftersom vi är en fullservicebyrå så sköter vi också din ansökan åt dig, så snart vi har all information som behövs för att kunna skicka in din ansökan. Vi sköter sedan även de löpande kontakterna med försäkringsbolaget, skickar in all den information som behövs och håller dig uppdaterad om läget.

Varför Bostadsjuristerna?

Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna är specialiserad på tvistelösning, civilprocess, fastighetsrätt, entreprenadrätt, föreningsrätt och köprätt. Vi har valt att kalla allt detta för bostadsjuridik. Bostadsjuridik tycker vi är ett lämpligt samlingsnamn eftersom alla juridiska spörsmål hos oss är bostadsrelaterade. Vi är en fullservicebyrå inom bostadsområdet inriktade på privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Vi arbetar alltså med avtal, förhandlingar och domstolstvister endast inom detta område och är därmed såväl nischade som erfarna inom vårt område. När du som ägare av bostad eller som styrelseledamot i en bostadsrättsförening i Stockholmsområdet har en juridisk fråga och vänder dig till oss får du den bästa juridiska hjälpen som är möjlig. Det kan gälla allt från dolda fel till störande grannar, småhusentreprenader, årsstämmor i bostadsrättsföreningar och entreprenadrättsliga problem i nyproduktion. (Vi åtar oss ärenden för föreningens räkning om tvist uppkommit i förhållande till medlemmar, däremot biträder vi inte medlemmarna i tvister mot den egna bostadsrättsföreningen.)

Vi satsar dessutom medvetet på bra och personlig kundservice. Hos oss får du alltid en viss jurist tilldelad som är huvudansvarig för ditt ärende och som finns tillgänglig för dig. En av våra övergripande målsättningar är att göra juridisk hjälp så lätt tillgänglig som möjligt.