Entreprenadrätt – Fem skäl att anlita oss

Entreprenadrätt kan sägas avse – i vart fall mer omfattande – projekt inom byggsektorn. Det kan vara fråga om en privatperson, en bostadsrättsförening eller ett företag som anlitar en entreprenör för att utföra en byggnads- eller underhållstjänst. Redan i samband med beställningen krävs det ofta juridiska överväganden. Ett avtal bör upprättas som tydliggör vad som ska utföras, vilka material som ska användas, överenskommet pris, vilka försäkringsskydd entreprenören ska omfattas av och många andra frågor. Entreprenadrätten reglerar också tvister som kan uppkomma i samband med entreprenaden. Hur ska t.ex. förseningar hanteras? Vad händer om det upptäcks fel i byggnationen? Med andra ord så omfattar entreprenadrätt hela kedjan från det att offerter tas in till att tjänsten är utförd och att slutbesiktning sker. Om en eventuell efterföljande tvist skulle uppkomma så hanteras även detta scenario.

Hos Bostadsjuristerna har vi entreprenadrätt som ett av våra specialistområden och här följer fem skäl för att anlita just oss för dina entreprenadsrättsliga behov.

Entreprenadrätt – Fem skäl att anlita oss
  • Save

1. Vi kan entreprenadrätt

I egenskap av en mindre byrå har vi valt att inrikta oss på de juridiska områden som vi bedömer vara både intressanta och efterfrågade på marknaden. Ett av dessa är just entreprenadrätt. Ett viktigt moment är att det ofta relaterar till boende – vilket är vår verksamhetsnisch – och som dessutom för de flesta innebär den största investering man gör. Vår kompetens bidrar till att värna enskildas ekonomiska intressen. Det är också ett rättsområde där vi kommer i kontakt med många människor för vilka vi kan åstadkomma en skillnad i sammanhanget.

Vi är experter inom entreprenadrätt och har genom åren skaffat oss den erfarenhet som krävs för att kunna erbjuda bästa möjliga service. Vi är väl förtrogna med de ofta komplexa juridiska regler som gäller inom detta område och du tar på bästa sätt del av våra expertkunskaper genom att låta oss vara din juridiska partner genom hela ”entreprenadprocessen”.

Ett väl formulerat entreprenadavtal är av avgörande betydelse för att förebygga problem och vi är väl insatta i de standardavtal som regelmässigt används på marknaden, t.ex. ABT06, AB04 och ABS09. Vi kan också medverka till att anpassa dessa avtal till för din entreprenad relevanta förhållanden. Vi erbjuder också juridiskt stöd när det gäller besiktning, frågor om fel, garantifrågor, ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) m.m.

Vi är specialister på bostadsrättsföreningar
  • Save

2. Vi är specialister på bostadsrättsföreningar

Alla bostadsrättsföreningar är förr eller senare i behov av att utföra entreprenader och vi har hanterat åtskilliga entreprenadärenden för bostadsrättsföreningar. För dessa är det avgörande att vi utöver avtalsrätt och köprätt också är experter på föreningsrätt så att vi kan råda om vilka förfaranden som krävs inom föreningen inför en entreprenad som t.ex. stambyte, nya balkonger eller att bygga vindsvåningar. Vi fungerar som juridiskt stöd genom hela processen från att skriva underlag för att ta in offerter, genom de beslut som måste fattas i styrelse och på stämma. Vi tar fram avtalsunderlag med utvald entreprenör och ser till att slutbesiktning utförs på rätt sätt. Att redan i ett tidigt skede låta entreprenören veta att bostadsrättsföreningen engagerat ett kunnigt biträde kan i sig verka preventivt för att undvika onödiga komplikationer som kan uppkomma i ett entreprenadförhållande.

Vi är kunniga även på ”icke juridiska” delmoment
  • Save

3. Vi är kunniga även på ”icke juridiska” delmoment

Bostadsjuristerna satsar på utveckling och vidareutbildning av våra jurister och vi har även relevanta kunskaper inom icke juridiska moment som byggnadsteknik och förhandling. Denna kunskap hjälper oss att på ett bättre sätt kommunicera med hantverkare/entreprenörer och besiktningsmän för att på så sätt hantera de juridiska momenten i ärendet på ett bättre sätt.

 Specialister är kostnadseffektiva
  • Save

4. Specialister är kostnadseffektiva

Att anlita en specialist medför inte bara tillgång till god kvalitet i hanteringen utan är också regelmässigt mindre kostsamt i längden. En specialist skaffar sig snabbt en god överblick över ärendet och kan föreslå relevanta och effektiva lösningar.

Vi har god erfarenhet av de flesta juridiska problem som uppstår i samband med entreprenader. Vi har också den förhandlingsvana som erfordras för att på bästa sätt hantera och bevaka dina intressen gentemot motparten.

Vi har ett brett kontaktnät inom Stockholmsområdet
  • Save

5. Vi har ett brett kontaktnät inom Stockholmsområdet

Genom det betydande antal entreprenadärenden vi har engagerats i så har vi skaffat oss områdesspecifik kunskap om Stockholm (vilket är den huvudsakliga ort vi verkar i) och ett brett kontaktnät som kan komma dig som klient till nytta. Vi känner branschen lokalt när det gäller besiktningsmän och andra aktörer som kan behöva anlitas för att lösa ditt problem.

Kontakta oss gärna med era frågor som berör entreprenadrätt

Kontakta oss för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

  • Save