Hålla inne betalning till hantverkare – fem vanligaste misstagen

När något går fel med byggnation eller renovering är du som privatperson och beställare skyddad av konsumenttjänstlagens regelverk. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel vilket betyder att dess regler inte kan avtalas bort mellan parterna. Enligt lagen är en tjänst felaktig om:

 • den inte utförts fackmässigt,
 • resultatet inte uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter,
 • den inte överensstämmer med marknadsföring, eller
 • den inte har genomförts i enlighet med vad som avtalats.

En av de åtgärder som du i egenskap av konsument kan vidta när fel upptäcks är att hålla inne betalning och det är specifikt den åtgärden vi kommer att diskutera i denna artikel. (För mer information om möjliga åtgärder vid felupptäckt hänvisas till andra artiklar.) Här följer de fem vanligaste misstagen vi noterat att våra klienter gjort innan de kontaktar oss avseende innehållande av betalning till hantverkare/entreprenörer.

Otillräckligt/otydligt avtal
 • Save

1. Otillräckligt/otydligt avtal

Det första misstag som många gör är att inte tänka igenom vad som kan gå fel innan ett avtal sluts. Var gärna optimist avseende dina bygg- och renoveringsdrömmar men var realist när det ska avtalas om arbetets utförande. Att få till stånd ett avtal som tydligt reglerar utförandet är väsentligt – t.ex. hur eventuella nödvändiga tilläggsarbeten ska hanteras, när arbetena ska vara färdigställda och vilken modell som gäller för prissättning (fast eller rörligt pris). Det gäller också att vara medveten om och ha förstått vad avtalet innebär. Vi får inte sällan samtal från klienter som inte hade fullt ut förstått innebörden av vad som stod i deras avtal och blev förvånade över hur ofördelaktigt utfallet blev när problem uppstod.

Betalar hela summan
 • Save

2. Betalar hela summan

Ett förekommande misstag är dock att betala hela tjänsten när man vet (eller befarar) att arbetet inte är utfört fackmannamässigt eller enligt beställning. Har man väl betalat hela entreprenadsumman så blir förhandlingspositionen för beställaren genast sämre. Det blir ofta svårare att få felen avhjälpta och det finns heller – om så skulle bli fallet – inga garantier för att du kommer att kunna få tillbaka hela eller delar av erlagt belopp. Många konsumenter vet inte ens om att de har en rätt att innehålla betalning eller så har man kanske redan betalat totalbeloppet för tjänsten i förskott. Det finns ingen skyldighet att betala i förskott och det är en bra grundregel att aldrig betala hela beloppet i förskott. Faktum är att entreprenören inte har rätt till full betalning förrän arbetet är färdigställt.

Håller inne en felaktig summa
 • Save

3. Håller inne en felaktig summa

Ett annat vanligt misstag är att konsumenten håller inne en felaktig summa. Som konsument har du rätt att hålla inne ett belopp som motsvarar felets värde – dvs. vad det kostar att åtgärda felet – men inte mer. Det gäller alltså att ha gjort en någorlunda relevant bedömning av avhjälpandekostnaden.

Att hålla inne hela beloppet är regelmässigt inte korrekt och ytterst kan du bli skadeståndsskyldig gentemot entreprenören för att du inte uppfyllt din avtalade betalningsskyldighet. Om arbetet i huvudsak är färdigt kan inte huvuddelen av betalningen innehållas utan beloppet måste vara proportionerligt i förhållande till den del av tjänsten som är felaktig. Men naturligtvis ska du inte heller hålla inne ett i sammanhanget för lågt belopp.

Det bästa sättet att göra en bra uppskattning är att beställa en besiktning av en oberoende besiktningsman. På detta vis kan fastställas om det föreligger fel innan du håller inne betalning och utsätter dig själv för ett eventuellt skadeståndsansvar mot hantverkaren. Det går också att ta in en offert från en annan hantverkare som ett sätt att fastställa felets “värde”.

Låter en annan entreprenör avhjälpa
 • Save

4. Låter en annan entreprenör avhjälpa

Var inte för snabb med att låta annan hantverkare avhjälpa eventuella fel. Den ursprungliga hantverkaren har alltid rätt att försöka avhjälpa felet. Du som beställare kan alltså inte ”snabba på” ett avhjälpande genom att låta en annan entreprenör avhjälpa felet och sen innehålla motsvarande summa från den ursprungliga entreprenören som kompensation.

Rådgör inte med en jurist
 • Save

5. Rådgör inte med en jurist

Det kan bli ett kostsamt misstag att inte rådgöra med en jurist innan du ingår ett entreprenadavtal särskilt om det är fråga om en större och mer kostsam entreprenad. En jurist bör konsulteras inför upprättande av avtal alternativt för att göra eventuella justeringar och tillägg i en befintlig avtalsmall så att dina intressen som beställare på bästa sätt tillgodoses.

Det kan också vara lämpligt att rådgöra med en jurist innan du bestämmer dig för hur stort belopp du avser att hålla inne vid felupptäckt och du kan också få hjälp med att förhandla med hantverkaren. Att försöka lösa problemet själv kan resultera i ett otillfredsställande resultat. Det är inte ovanligt att hantverkare vägrar att dyka upp och åtgärda fel innan de får full betalning och att konsumenten då ”ger efter” och ändå betalar en summa som man rätteligen skulle ha innehållit tills efter det att felet har åtgärdats. Vänd dig med fördel till en jurist så fort någon problemsituation uppstår.

Kort sammanfattning:

Att hålla inne betalning när det uppstår fel i entreprenader är ett viktigt verktyg som konsumenttjänstlagen ger konsumenter för att de ska kunna tillvarata sin rätt. Det förekommer betydande osäkerhet kring hur man i praktiken ska hantera situationen. Ett vanligt misstag konsumenter gör är att inte alls utnyttja denna möjlighet alternativt att hålla inne en i sammanhanget för stor eller för liten del av entreprenadsumman. Att vid osäkerhet avstå från att rådgöra med en jurist kan bli onödigt kostsamt oavsett om man befinner sig i beställningsskedet eller om tvist redan är ett faktum.

Anlita oss för:

Rådgivning

 • Skaffa juridisk rådgivning för bedömning av vilka olika alternativ till tvistelösning som finns i din situation.
 • Slipp onödiga och kostsamma misstag som kan leda till rättsförluster.
 • Få referenser på pålitliga oberoende besiktningsmän.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning av om innehållande av betalning är det bästa för dig, och till vilket belopp.
 • Slipp risken att hålla inne ett för stort eller ett för litet belopp.
 • Undvik att slösa din egen tid och energi på att förhandla med entreprenören.
 • Känn tryggheten som följer av att jobba med en jurist.
 • Få en smidig lösning på tvisten.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

 • Save