Rättsskydd – de tio vanligaste missförstånden

När oenighet uppstår mellan parterna t.ex. efter ett köp eller försäljning av en bostad kan det vara tryggt att ta hjälp av en sakkunnig. Om du hamnar i en tvist inom bostadsrelaterad juridik så ger det en god trygghet att kunna anlita en duktig bostadsjurist, vilket naturligtvis också ökar dina möjligheter till en bra lösning. Kostnaden för juridiska tjänster kan avskräcka många från att söka hjälp. Att nyttja en rättsskyddsförsäkring minskar i betydande mån de kostnader som uppstår i samband med en rättstvist. Rättsskydd gör det möjligt för de flesta att skaffa ett juridiskt ombud som blir ditt eget expertstöd i saken.

I denna artikel kommer vi att presentera en del av de missförstånd som förekommer avseende rättsskydd. Viktigt att notera är att rättsskydd erhålls genom försäkringsskydd (försäkringsavtal) och inte följer av lag. Rättsskyddet är ett moment i din hem- eller föreningsförsäkring som har sin grund i ett avtal mellan dig och ditt försäkringsbolag. Försäkringen är en produkt som försäkringsbolag erbjuder dig och de har viss frihet att utforma denna på något olika sätt. Villkoren kan skilja sig en del mellan olika försäkringar och bolag. När du söker information om rättsskydd är det lämpligt att först kontrollera villkoren i din egen försäkring innan du fattar några beslut om hur du ska gå vidare. Informationen nedan är generell och det är inte säkert att alla delar gäller för just din försäkring.

Rättsskydd – de tio vanligaste missförstånden
 • Save

1. Alla känner inte till att rättsskydd finns

Ett onödigt missförstånd är att alla inte känner till att de omfattas av rättsskydd. Rättsskydd ingår vanligtvis i de flesta hem- och fritidshusförsäkringar men även i andra sakförsäkringar som t.ex. fordonsförsäkringar. En övervägande majoritet av den svenska befolkningen har idag tecknat hemförsäkring och omfattas följaktligen av rättsskydd i någon form.

Skillnad mellan rättsskydd och rättshjälp
 • Save

2. Skillnad mellan rättsskydd och rättshjälp

Många förväxlar rättsskydd och rättshjälp. Rättshjälp är ett lagstadgat skydd som främst utgår till den som inte har rättsskyddsförsäkring. Rättshjälp ansöker du om hos Rättshjälpsmyndigheten medan rättsskydd administreras av det försäkringsbolag där du tecknat din försäkring. Har du behov av juridisk hjälp vid en tvist är det alltså i första hand rättsskydd du ska söka. Rättshjälp kommer i andra hand (dvs. är subsidiärt) och gäller om det skulle vara så att du faktiskt inte har någon försäkring. Det finns dock ett viktigt undantag vilket innebär att rättshjälp inte utgår om du utifrån dina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha tecknat hemförsäkring. Rättshjälp kan alltså regelmässigt inte komma i fråga i de flesta bostadsrelaterade tvister.

Rättsskydd gäller endast efter det att en tvist uppkommit
 • Save

3. Rättsskydd gäller endast efter det att en tvist uppkommit

En viktig sak att notera är att rättsskydd endast gäller efter att en tvist uppkommit vilket innebär att det ska ha framställts ett krav som motparten bestrider dvs. som motparten inte är villig att reglera. Det går t.ex. inte att få rättsskydd beviljat om du vill anlita en advokat för att ringa upp säljaren till den bostadsrätt som du förvärvat och be hen att komma och rätta till ett allvarligt fel i badrummet. Rättsskyddet kan aktiveras i skedet då säljaren meddelat att det inte föreligger något fel och även om det gör det så får du avhjälpa det själv. Det är dock inget krav att tvisten ska handläggas i domstol för att rättsskydd ska kunna beviljas.

Omfattas alla ärenden?
 • Save

4. Omfattas alla ärenden?

Rättsskyddet omfattar inte mindre ärenden/mål. För att försäkringsbolaget ska bevilja rättsskydd krävs att det beloppet som tvisten gäller överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr, för 2019). Hos vissa försäkringsbolag gäller dock rättsskyddet för mindre belopp t.ex. om motparten i tvisten är bolaget självt.

Missar att teckna bostadsrättstillägg
 • Save

5. Missar att teckna bostadsrättstillägg

Det är viktigt att ha rätt försäkringsomfattning. Om tvisten gäller din bostadsrätt måste du ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Hemförsäkringen ersätter skador på eller stöld av lös egendom som t. ex. möbler och kläder etc. Bostadsrättstillägget ersätter skador i lägenheten som du i egenskap av bostadsrättshavare är ansvarig för enligt lag och stadgar, t.ex. golv, innerväggar eller köksskåp.

Kontinuerligt försäkringsskydd
 • Save

6. Kontinuerligt försäkringsskydd

Ett krav som kan förbises är att du måste ha haft gällande försäkring under en sammanhängande period om minst två år. Det saknar betydelse om du tecknat om försäkringen eller bytt försäkringsbolag så länge du kontinuerligt haft gällande försäkring i två år. Finns det avbrott dvs. perioder då du inte varit försäkrad kan du bli nekad rättsskydd. Som alltid finns det vissa undantagsfall t.ex. att du sagt upp försäkringen eftersom du inte hade något behov av den längre men att det därefter uppstår en tvist. Säljer du t.ex. ditt sommarhus och säger upp din fritidshusförsäkring och en tvist därefter uppkommer med anledning av försäljningen så är du ändå skyddad.

Hur ansöker man om rättsskydd?
 • Save

7. Hur ansöker man om rättsskydd?

Det förekommer en del osäkerhet kring vem det är som kan ansöka om rättsskydd. Vanligtvis är det ditt ombud som hanterar ansökan till ditt försäkringsbolag. Det är dock inget hinder mot att du själv initierar en ansökan. Det är också viktigt att komma ihåg att rättsskyddet inte gäller förrän försäkringsbolaget meddelat beslut i ärendet.

Vilka ärenden omfattas av rättsskyddet?
 • Save

8. Vilka ärenden omfattas av rättsskyddet?

Rättsskyddet gäller inte alla slags ärenden. Enkelt uttryckt omfattas ärenden som kan prövas som tvistemål av de allmänna domstolarna – tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen. De ärenden vi arbetar med på Bostadsjuristerna som t.ex. fel i fastighet, fel i bostadsrätter och entreprenadtvister är alltså ärenden som vanligtvis omfattas.

Ärenden som handläggs av andra myndigheter än domstolar omfattas regelmässigt inte, t.ex. av Hyres- och arrendenämnderna. Hamnar du i tvist med kronofogden eller skatteverket kan du heller inte påräkna ersättning från rättsskyddet.

De flesta försäkringar omfattar heller inte familjerättsliga mål som skilsmässa och bodelning m.m. En del bolag ersätter dock kostnader för vårdnads- och umgängestvister om de är särskilt komplicerade. Rättsskyddet gäller heller inte om du anlitar ett ombud för att hjälpa dig att förhandla eller vid diverse olika nämndprövningar såväl inom som i anslutning till försäkringsbolag.

Täcker rättsskydd samtliga kostnader?
 • Save

9. Täcker rättsskydd samtliga kostnader?

Rättsskyddet omfattar endast kostnader som har samband med den tvisten. I åtskilliga villkor anges att “normalt nödvändiga och skäliga kostnader ersätts” vilket betyder kostnad för ditt ombud (advokat eller jurist) samt vissa utredningskostnader för att ta fram bevisning. Normalt täcks också motsvarande kostnader för motparten som du kan bli skyldig att betala om du förlorar. Ersättning för dina ombudskostnader utgår även om tvisten förlikas. Däremot täcks oftast inte dina egna kostnader t.ex. för resor, hotell eller förlorad arbetsinkomst. Normalt uttas en självrisk om 20 eller 25 procent av kostnaden. Det gäller också ett maxbelopp (dvs. ett tak) för hur mycket försäkringen maximalt ersätter per skadefall vilket huvudsakligen, beroende på bolag, varierar mellan 150 000 kr och 300 000 kr. Vidare begränsas ersatt timkostnad till ombudet av den taxa som gäller för rättshjälp – vilken är lägre än vad de flesta ombud debiterar. Försäkringstagaren måste alltså betala mellanskillnaden själv.

Rättsskyddet omfattar som nämnts endast kostnaden för själva tvisten, dvs. det arbete som utförs inför, under och eventuellt efter en rättegång. Den omtvistade saken i form av t.ex. en skyldighet att utge eventuellt prisavdrag eller skadestånd som domstolen kan komma att utdöma ersätts inte ur rättsskyddet.

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att du måste anlita ett godkänt ombud för att rättsskydd ska beviljas. Advokater och biträdande jurister är godkända utan prövning men det är även möjligt att få andra lämpliga ombud godkända genom prövningsförfarande inom Svensk Försäkrings Nämnder.

Hur ofta utbetalas ersättning?
 • Save

10. Hur ofta utbetalas ersättning?

De flesta advokatbyråer fakturerar sina klienter månadsvis. Rättskydd utbetalas däremot inte löpande utan äskas så att säga i efterhand när ärendet slutavräknas. Vanligtvis utbetalas – vid ärenden som pågår under längre – tid s.k. ”á conto-belopp” med som minst sex månaders mellanrum. Normalt måste du alltså räkna med att ”ligga ute” med en del pengar själv. Vi på Bostadsjuristerna försöker alltid att planera så att ersättning kan lyftas i samband med delfakturering av mer omfattande arbetsmoment så att dina utlägg blir så begränsade som möjligt under din pågående tvist.

Anlita oss för:

Handläggning av rättsskyddsansökan

 • Se till att din ansökan blir rätt ifylld redan från början.
 • Slipp förseningar i utbetalningen av ditt skydd.
 • Maximera utnyttjandet av ditt rättsskydd.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

 • Save