Rökning och grillning på balkong – de fem vanligaste missuppfattningarna

När man bor i lägenhet så lever man fysiskt sett nära sina grannar och det förutsätter ett visst mått av tolerans. Den som har småbarn som springer runt från klockan fem på morgonen måste kanske tåla att grannen i lägenheten under spelar musik sent på lördagskvällar. Vissa saker brukar dock vara extra svårt att tolerera som rökning och grillning på balkong. Somliga tycker att en grillkväll på balkongen med vinglas i ena handen och cigarett i den andra är sommarens höjdpunkt. För andra kan grannarnas aktiviteter bli en riktig plåga. Det ryker och luktar, och för de som t.ex. lider av allergier, astma eller andra luftvägsirritationer kan det få negativa hälsoeffekter.

Vad är det då som gäller avseende rökning och grillning på balkong för hyresgäster respektive bostadsrättsinnehavare? Har en bostadsrättsförening rätt att förbjuda rökning? Kan man grilla med både kol och gasol på balkongen? Här följer de fem vanligaste missuppfattningarna som förekommer runt detta.

Har bostadsrättsföreningen rätt att förbjuda rökning på balkong?
 • Save

1. Har bostadsrättsföreningen rätt att förbjuda rökning på balkong?

Här råder en vanlig missuppfattning och många bostadsrättsföreningar har också försökt att införa ett förbud. I den mån alla medlemmar accepterar ett förbud så skulle det teoretiskt vara möjligt att få igenom ett sådant. I praktiken är det dock inte möjligt för föreningar att förbjuda rökning på en bostadsrättsinnehavares egen balkong. Just rökning på balkong i flerfamiljshus är en fråga som vid många tillfällen bedömts av domstol utifrån olika lagstiftningar och enligt dessa domar finns det vissa företeelser som regelmässigt får accepteras i samhället, varav rökning är en. Enligt rättspraxis finns det alltså inte lagstöd för en bostadsrättsförening att förbjuda personer att röka i sina lägenheter eller på sina balkonger.

Däremot kan föreningen i sina stadgar införa regler om att rökning inte är tillåten i allmänna utrymmen som trapphus, tvättstuga eller gemensamhetslokal. Endast i särskilda allergihus går det att helt förbjuda rökning även i de enskilda lägenheterna.

Rökning är en störning som kan leda till förverkande
 • Save

2. Rökning är en störning som kan leda till förverkande

I egenskap av boende i bostadsrätt har man enligt bostadsrättslagen en skyldighet att inte utsätta sin omgivning för “störningar i en sådan grad att det är skadligt för hälsan eller på annat sätt försämrar bostadsmiljön”. Bryter man mot detta kan det leda till förverkande. Rökning i normal omfattning har dock av domstol bedömts inte vara en störning av tillräckligt allvarlig art för att det ska kunna leda till förverkande (dvs. att innehavaren tvingas sälja sin bostadsrätt). Notera dock att det handlat om vanlig tobaksrök. Besväras du av rök från t.ex. marijuana eller andra narkotikaklassade och därmed olagliga droger från grannens balkong så skulle detta sannolikt kunna vara en sådan allvarlig störning som kan ligga till grund för förverkande.

Rökning kan förbjudas enligt miljöbalken
 • Save

3. Rökning kan förbjudas enligt miljöbalken

Frågan om rökning har också bedömts av domstol utifrån miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd men inte heller enligt dessa regler har rökning på balkong ansetts vara en tillräckligt allvarlig störning för att det ska kunna förbjudas. Inte ens en fastställd kvalsterallergi som medförde att klaganden hade behov av att regelbundet vädra sin lägenhet gjorde skillnad, utan domstolen dömde ändå till den rökandes fördel. Gränsen synes alltså gå vid att röken inte tränger in i en lägenhet så länge dörrar och fönster är stängda. Det går alltså inte för en boende att vända sig till styrelsen i sin bostadsförening och kräva att grannen ska “vräkas” på grund av rökning på balkong. Skulle rök komma in i en lägenhet är det dock en annan situation och då är det i första hand styrelsen som ska undersöka om det är något problem med ventilationen och i så fall åtgärda detta.

Det är fritt fram för rökning på balkong även i hyresrätter
 • Save

4. Det är fritt fram för rökning på balkong även i hyresrätter

Generellt sett är det också tillåtet att röka på balkongen för den som hyr en lägenhet. Inte heller enligt hyreslagen (12 kap. JB) har rökning på balkong bedömts vara en sådan allvarlig störning som kan förbjudas eller leda till konsekvenser som uppsägning.

Däremot har flera bostadsföretag på senare tid försökt att införa ett totalt förbud mot rökning i sina fastigheter genom att skriva in detta villkor i hyresavtalen med hänvisning till störning för grannar och höga kostnader för att sanera lägenheter där det rökts. Att införa detta villkor är fullt tillåtet men det är inte klart hur domstolarna skulle döma om en hyresgäst i efterhand skulle hävda att villkoret är oskäligt och försöka få det undanröjt. Det är också skillnad om hyresvärden är ett bostadsbolag eller om du hyr i andra hand av en privatperson. Ett villkor i ett andrahandskontrakt om att rökning (även på balkong) inte är tillåten betraktas som bindande eftersom det i den situationen anses finnas ett högre skyddsvärde för den som hyr ut sin privata bostad.

Får man röka så får man grilla
 • Save

5. Får man röka så får man grilla

Rök som rök, och ett grillspett luktar ju dessutom gott. Det ligger nära till hands att tro att om grannen får röka måste grillning vara tillåtet. När det gäller grillning på balkong har däremot både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar rätt att förbjuda det på grund av brandrisken. Det går att införa såväl ett totalförbud som att endast tillåta el- eller gasolgrillar alternativt att hänvisa till en gemensam grillplats på gården. Det finns dock ingen lagstiftning som reglerar grillning på balkong så om det saknas bestämmelser i avtal eller stadgar så är det fritt fram att grilla.

Slutord

Hur ska det då hanteras om en boende besväras av rökning och grillning på balkonger? När det gäller grillning så går det som nämnts att lyfta frågan om förbud inom bostadsrättsföreningen eller att be hyresvärden att reglera detta. Avseende rökning är det svårare, utom att försöka föra en dialog inom bostadsrättsföreningen och med grannar, eller hyresvärd. Kanske är grannarna inte medvetna om de hälsoproblem de utsätter andra för och egentligen är villiga att använda sig av en mysig rökruta på gården om en sådan ställs i ordning.

Anlita oss för:

Upprättande av ordningsregler och handlingsplan

 • Se till att det finns tydliga regler i era stadgar som klart reglerar rökning och grillning, i den utsträckning det går.
 • Deltagande på stämma för att stötta i diskussionen och se till att stadgeändringar formuleras tydligt och beslutas i rätt ordning.
 • Få hjälp med att upprätta en handlingsplan för hantering av rök, grillning och andra miljöstörningar.

Information till medlemmar

 • Säkerställ att medlemmar vet vilka regler som gäller genom att låta oss delta på styrelsemöte/stämma eller skriva informationsmaterial.
 • Ge medlemmarna information om vad som måste tolereras men även om vilken grad av hänsyn som ni önskar inom er bostadsrättsförening.
 • Se till att medlemmarna får korrekta svar t.ex. vid brev eller motioner med krav om rök- och grillförbud.

Anmaningar till rättelse

 • Få hjälp med att skriva anmaningar till rättelse för bästa resultat.
 • Försäkra er om att rättelse skickas i rätt ordning så att inte möjlighet till förverkande går förlorad.
 • Låt oss utreda allvarliga fall och se till att ni har väl underbyggd grund för förverkande.

Utredning av störande röklukt

 • Slipp konflikter genom utomstående utredning och medling mellan medlemmar.

Kontakta oss med era frågor om rökning och grillning på balkong. Kontakta oss för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

 • Save