Så går det till att anlita en bostadsjurist

Som ägare av en villa eller bostadsrätt uppstår det ibland situationer vilka inte går att lösa med sunt förnuft och ett handslag. Det kan handla om ett krav som ställts mot dig, att du själv vill ställa något slags krav t.ex. på grund av dolda fel eller om en konflikt med hantverkare. I en sådan situation måste du först kartlägga vilka alternativ som finns. Därefter har du att utvärdera för- respektive nackdelar med varje alternativ för att slutligen bestämma vilket som är bäst för dig. När detta är gjort gäller det att agera på ett sätt som ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas med den valda handlingsvägen. Såvida du inte är van vid att hamna i dessa situationer bör du redan i den inledande kartläggningsfasen vända dig till en jurist som har akademisk specialistkunskap och mångårig erfarenhet av att hantera den typ av situation som du har hamnat i. Detta för att ge dig själv de allra bästa möjligheterna att inte bara välja rätt handlingsväg utan för att också garantera att det du önskar uppnå också går att genomföra. Många gånger finns det tidsfrister och moment som måste iakttas för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att agera på ett visst sätt. Att anlita en jurist är inte märkvärdigare än att anlita någon annan slags fackman när en tjänst behövs.

Det viktigaste att tänka på när du anlitar en jurist är att du ska kunna lita på att din jurist kommer att tillvarata enbart dina intressen, är specialist på det område där du behöver hjälp, enbart tar betalt utifrån vad uppdraget kräver och att du har något slags skydd om något skulle gå fel. Genom att vända dig till en advokatbyrå erhåller du samtliga klientprivilegier vilka är fastslagna i Advokatsamfundets etiska regler. Dessa omfattar bl.a. lojalitetsplikt gentemot klient, oberoende, krav på skälig debitering, livslång sekretess för ditt ärende och krav på ansvarsförsäkring. Advokatsamfundets etiska regler och Advokatsamfundets funktion som kontrollorgan omfattar även de jurister på advokatbyråer som ännu inte har avlagt advokatexamen. På så vis finns en trygghet och struktur som gör att du aldrig riskerar att vara utelämnad till någon form av godtycke utan har garanti på att den tjänst du beställer utförs av en ”fackman”.

Rättsskydd

Vad är rättsskydd?

Kostnaden för juridisk hjälp är tyvärr något som gör att många drar sig för att vända sig till en advokat eller jurist. Det finns en föreställning om att kostnaderna alltid blir höga och att anlitandet av en jurist eller advokat direkt innebär ett ärende där kostnaderna inte går att kontrollera. Detta är fel. Hur mycket ett ärende kostar beror mer på vad du vill uppnå och hur du vill gå vidare i ett ärende. Vill du ta tvisten ända till domstol kan det t.ex. kosta mer än om kan du tänka dig en kompromiss – som kanske inte ger dig lika mycket i ersättning men tar hand om problemet snabbare. Kostnaderna för anlitande av en jurist måste också ställas i relation till nyttan av eventuell vinst eller undvikandet av en förlust samt tryggheten av att ha ett professionellt stöd.
I detta sammanhang är det bra att känna till hur rättsskydd fungerar. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i din villaförsäkring eller hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Rättsskyddet täcker stora delar av dina kostnader om du skulle hamna i en juridisk tvist som rör ditt boende.

Vem kan få rättsskydd?

De flesta har rättsskydd i sina försäkringar men försäkringsbolagen har en 2-årsregel som innebär att du måste ha varit försäkrad utan avbrott i minst två år innan du är kvalificerad. Du behöver inte ha haft samma försäkringsbolag under hela tiden men det får inte vara något glapp i försäkringsskyddet t.ex. vid en flytt från en bostad till en annan.

Vad täcker rättsskyddet?

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste en tvist med en annan part ha uppstått. En tvist anses ha uppstått då en part har framställt ett krav som motparten har bestridit, dvs. att man har olika åsikter och inte är överens om vem som ansvarar för vad.

Det finns dock ett par undantag på tvister som inte täcks av rättsskyddet:

  • Småmål. Om värdet av vad som yrkas i tvisten är mindre än ett halvt prisbasbelopp gäller inte rättsskyddet (för 2024 är gränsen 28 650 kr).
  • Tvist mot familjemedlem. Rättsskyddet gäller som huvudregel inte tvist mot någon som du är/har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med.

Hur ansöker du?

Ansökan om att få utnyttja rättsskyddet görs hos ditt försäkringsbolag. Eftersom vi är en fullservicebyrå så sköter vi också din ansökan åt dig, så snart vi har all information som behövs för att kunna skicka in din ansökan. Vi sköter sedan även de löpande kontakterna med försäkringsbolaget, skickar in all den information som behövs och håller dig uppdaterad om läget.

Hur stor ersättning kan du få?

De allra flesta rättsskyddsförsäkringar täcker 75–80 % av en bestämd timtaxa, upp till ett visst totalt maxbelopp. Maxbeloppet varierar mellan olika försäkringsbolag men är oftast mellan 150 000–300 000 kr. Rättsskyddet ersätter ombudsarvode till en taxa som för 2024 är 1 913,75 kr/tim samt även kostnader som uppstår för utredning och bevisning t.ex. besiktningar och expertutlåtanden, normalt upp till en viss beloppsgräns (oftast 20 000–30 000 kr). Kostnader över de maximala beloppen måste du stå för själv.

När får du ersättningen?

Du kommer att bli delfakturerad kostnaderna för din bostadsjurist, allt eftersom arbetsmoment avklaras. Ersättning begärs sedan i efterhand från försäkringsbolaget. Försäkringsbolagen betalar normalt ut ersättning var sjätte månad. Ansökan om s.k. a conto-betalning (delbetalning) handläggs automatiskt av ditt ombud. Vi försöker att planera fakturering av större moment och vår begäran om a conto-betalning så att du i möjligaste mån får ligga ute med så lite pengar som möjligt under en pågående tvist. Meddela din jurist om din betalningsförmåga riskerar att äventyra förmånen av ett effektivt rättsskydd (för att tillvarata din rätt).

Så jobbar vi på Bostadsjuristerna

När du bestämt dig för att du behöver anlita en bostadsjurist gäller det att hitta en jurist som passar dig och det problem du har. Här på Bostadsjuristerna erbjuder vi ett första kostnadsfritt samtal som ger både dig och oss möjlighet att utvärdera om den expertis vi har är vad du behöver. Väljer du sedan att anlita oss får du skriva på ett uppdragsavtal vilket innebär att du från och med detta är garanterad vår hjälp. Därefter hjälper vi till med såväl rådgivning som hantering av rättsskydd tills tvisten är löst. Hos oss får du alltid en egen jurist utifrån vem av oss som är mest kvalificerad att hantera ditt ärende. Vi samarbetar dock alltid inom byrån och det kommer alltid att finnas ytterligare någon som är insatt i ditt ärende så att du kan få bästa möjliga kontinuerliga service. Känner vi att ditt ärende inte ligger inom vår expertis har vi ett brett kontaktnät och kan ge rekommendationer på en advokat eller jurist som kan hantera ditt ärende på ett bättre sätt. Vi tar aldrig på oss ett ärende om vi inte känner att vi har den kompetens som krävs för att bevaka dina intressen på bästa möjliga sätt.