Störande grannar i bostadsrätt

Det är många styrelser i bostadsrättsföreningar som tampas med klagomål om störande grannar. Detta är ett av de tråkigaste göromålen för många styrelser. Styrelsen hamnar mitt emellan de boende som klagar på störningar och de boende som stör. Det kan handla om entusiastiska trombonspelare, festprissar eller skrikande barn men även om t.ex. stegljud eller röklukt…

I ett flerfamiljshus så måste du tyvärr till en viss grad acceptera störande grannar. Som bostadsrättshavare är du också själv skyldig att se till att du inte utsätter andra för störningar som inte “skäligen bör tålas”, som det heter på juristspråk. Vid en bedömning av vad som är en störning utgår man från vad den allmänna uppfattningen är, vilket innebär att det är ett begrepp som inte är statiskt utan kan förändras över tiden.

I nybyggda hus finns det byggregler som kräver ljudisolering mellan lägenheterna och mellan våningsplanen. I äldre hus uppfylls dock oftast inte dessa regler och det kan förekomma mer problem med störningar. Detta innebär inte att föreningen måste bygga om alla lägenheter för att uppfylla moderna krav men om föreningen ska bygga nya lägenheter, t.ex. på vinden, så gäller nybyggnadskraven.

Vad ska styrelsen göra?
Störande grannar i bostadsrätt?

Vad ska styrelsen göra?

Om boende upplever störande grannar i bostadsrätter ska de anmäla störningen till styrelsen och genast börja föra en s.k. störningsdagbok. I en störningsdagbok noterar du alla störningar, tid på dygnet, störningens art m.m. Störningsdagboken kan föreningen sedan använda dels för att uppmana grannen att vidta rättelse och dels som bevisning i en eventuell förverkandetvist (avhysning av den störande).

Styrelsen har en skyldighet att agera om en boende anmäler att det förekommer störningar från en granne. Det finns rättspraxis (rättsfall från överrätt) där situationen var att styrelsen förblev passiv när en medlem som upplevde störningar i en förening anmälde detta. Domstolen fastställde att medlemmen hade rätt till nedsatt avgift och till och med skadestånd från föreningen pga. att styrelsen inte hade agerat. Styrelsen i en bostadsrättsförening måste alltså ta detta ansvar på största allvar.

En enstaka fest kan dock inte leda till förverkande (vräkning) utan det första föreningen ska göra är att skicka ett varningsbrev. Varningsbrevet, eller anmodan som det kallas på juridiskt språk, ska även skickas till socialtjänsten. Upprepade störningar från ett hushåll kan vara ett tecken på att några slags sociala insatser behövs.

Om den boende fortsätter att störa trots anmaningen kan föreningen, om störningarna är tillräckligt allvarliga, säga upp bostadsrätten till förverkande. Det innebär i så fall att bostadsrättshavaren måste flytta från lägenheten och att bostadsrätten tvångsförsäljs via kronofogden. En tvångsförsäljning är en allvarlig konsekvens som förutsätter att varningen från föreningen har gjorts på ett juridiskt korrekt sätt inklusive brevet till socialtjänsten. Det är även viktigt att uppsägningen sker enligt vissa lagbestämmelser som är tvingande.

Om det förekommer så allvarliga störningar i föreningen att en vräkning är aktuell bör föreningen anlita en jurist för att driva ärendet. Styrelsen har en skyldighet att agera men det är också viktigt att det inte sker en felaktig uppsägning så att den störande grannen blir kvar och fortsätter att göra livet tråkigare för de övriga boende.

Råd till styrelsen avseende störande grannar i bostadsrätt

 • Ett första steg är att försöka få grannarna att prata med varandra med föreningens hjälp.
 • Begär att den störda bostadsrättshavaren upprättar en störningsdagbok.
 • Kontrollera om andra i huset också blir störda. Se till att de också dokumenterar.
 • Prata med den störande.
 • Skicka rättelseanmaning.
 • Om störningarna fortsätter och är så allvarliga att det kan bli tal om uppsägning, anlita en jurist!

Anlita oss för:

Rådgivning till styrelsen

 • Få bästa möjliga stöd för styrelsen att göra rätt från början.
 • Undvik risken att behöva betala skadestånd till missnöjda medlemmar.
 • Bli av med störningar snabbare.
 • Ge styrelsen verktyg att hantera den uppgift ledamöterna ofta tycker allra sämst om t.ex. genom att det upprättas en handlingsplan.

Författande av ordningsregler och information

 • Få hjälp med att formulera tydliga och funktionella ordningsregler.
 • Håll informationskvällar så att alla boende vet vad som gäller. (Inget trombonspelande efter kl. 22, ingen vardagsrumsfotboll innan kl. 07).
 • Säkerställ att alla medlemmar har fått nödvändig information.

Förhandling och tvistelösning

 • Låt en objektiv part kommunicera med de boende som stör.
 • Befria styrelsen från en position mitt i det arga grannbråket och bevara på så sätt goda personliga relationer inom föreningen.

Författande av varningar och uppsägningar

 • Få korrekt formulerade och tydliga varningar (rättelseanmaningar) och uppsägningar.
 • Bli av med störande hyresgäster och bostadsrättshavare så snabbt och oproblematiskt som möjligt.
 • Få bästa möjliga processtöd om tvisten hamnar i hyresnämnd eller domstol.

Kontakta oss för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.