Tvist avseende bostadsrätt eller villa?

Bostadsjuristerna arbetar huvudsakligen med att förhandla och företräda klienter (våra kunder), såväl privatpersoner som juridiska personer, i tvister kopplade till olika slags bostäder. Vi är specialiserade inom köprättsliga tvister och tvister mellan beställare och hantverkare. Vi företräder också bostadsrättsföreningar i tvister med medlemmar eller hyresgäster. Om du hamnar i en juridisk tvist är det en stor trygghet att veta att du har hjälp av kunniga jurister med erfarenhet av just din situation och att de har relevant sakkunskap inom aktuellt rättsområde. Med vår specialiserade kunskap tillsammans med vår långa erfarenhet av att förhandla och lösa tvister får du den hjälp du behöver. Vi är också alltid lyhörda för dina behov och resonerar med dig om fördelarna med en process eller en kompromisslösning för att få ett avslut på tvisten som passar dig. Vi bistår med juridisk rådgivning så att du kan fatta rätt beslut för dig.

Vad är en tvist avseende bostadsrätt/villa?
“Om det har uppstått en tvist, kan du ha rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag.”

Vad är en tvist avseende bostadsrätt/villa?

En juridisk tvist uppstår när ett krav framställs av en person (privatperson eller juridisk person) vilken i juridiska termer kallas för en part, och parten på den andra sidan (motparten) bestrider detta – har en annan åsikt. Det kan handla om att det uppstår ett fel i ett badrum där entreprenören, som utfört arbetet, avvisar din reklamation och istället anser att arbetet är helt fackmannamässigt utfört enligt gällande standarder.

När det uppstår ett låst läge som detta är det vanligt att parterna först försöker nå en överenskommelse (s.k. förlikning) utanför domstol. Om parterna har hjälp och rådgivning från duktiga ombud kan detta ofta lyckas. Med bra underlag och grundlig juridisk kunskap är det lättare att förhandla fram en lösning som känns rimlig och som kan accepteras av båda parter.

Ibland kan parterna inte komma överens. Den som t.ex. vill ha betalt kan då vända sig till domstol med en stämningsansökan. Det kan handla om fel i entreprenader eller upptäckta fel i en bostad som sålts. Käranden (den part som stämmer, t.ex. för att få betalt) lämnar in stämningsansökan till den tingsrätt där svaranden (den part som blir stämd) är bosatt. Gäller tvisten en fastighet kan tingsrätten där fastigheten finns handlägga målet. Juristerna hos Bostadsjuristerna har lång erfarenhet av att biträda både kärande och svarande i många olika typer av bostadstvister.

En tvist i domstol går till som följer;

1. Käranden (den som vill få ersättning) stämmer svaranden (motparten) i domstol genom att skicka in en stämningsansökan. I denna ska kärandens yrkanden anges dvs. vad syftet med processen är (t.ex. vilken ersättning som efterfrågas) samt vilka grunderna är (argumenten).
2. Svaranden får viss tid på sig att inkomma med svaromål – ge sina synpunkter, till tingsrätten.
3. Domstolen bokar in en ”muntlig förberedelse” som är ett möte på domstolen med en domare. Mötet har till syfte att dels reda ut vilka frågor som är tvistiga mellan parterna, och dels att försöka få parterna att ingå en förlikning, alltså att komma överens. Om ingen förlikning kan träffas löper målet vidare enigt nedan.
4. Parterna får möjlighet att komma in med sin bevisning.
5. Förberedelser för rättegång.
6. En huvudförhandling (rättegång) hålls på domstolen.
7. Tingsrätten meddelar sin dom (oftast tre veckor efter rättegången).
8. Om ingen av parterna överklagar (till hovrätten) vinner domen laga kraft efter tre veckor. Laga kraft innebär att domen blir giltig och kan ligga till grund för ytterligare rättsmedel t.ex. indrivning genom kronofogden, vilket behövs om den som ska betala dig inte gör det.

Att anlita en jurist i ett tidigt skede vid en tvist är att rekommendera. Om du har hamnat i en tvist avseende din bostad kan du ha rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag för att täcka större delen av kostnaden för att driva tvisten. Kontakta oss gärna genom att fylla i formuläret till höger så berättar vi mer om hur vi kan bistå dig. Det inledande första samtalet är självklart alltid helt kostnadsfritt.

Anlita oss för:

Tvistelösning utanför domstol

  • Skona dig själv från personligt jobbiga och känsloladdade situationer.
  • Se till att ha bästa möjlig kompetens på din sida – både vad gäller juridisk kunskap och förhandlingsförmåga.
  • Slipp driva hopplösa ärenden genom att skaffa en gedigen juridisk bedömning innan du går vidare.
  • Undvik onödiga rättsförluster till följd av felhantering av t.ex. krav, reklamationer m.m. – egna och de som riktas mot dig.
  • Öka förutsättningarna för en tillfredsställande förlikning.
  • Driv alla ärenden så kostnadseffektivt, korrekt och snabbt som möjligt.

Representation i domstol

  • Få hjälp med ansökan om rättsskydd för att täcka processkostnader.
  • Säkerställ att din stämningsansökan, eller ditt svaromål, är korrekt utformat och innehåller alla nödvändiga uppgifter.
  • Skaffa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik domstolsprocess.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.