Tvist med hantverkare

Vem drömmer inte om ett riktigt fint kök, ett lyxigt badrum eller varför inte ett par sovrum till? Somliga väljer också att bygga villan helt från grunden. Kanske är det så att du faktiskt till sist var tvungen att renovera badrummet från 80-talet. Du hittade världens trevligaste hantverkare men tyvärr visade sig den yrkesmässiga kompetensen inte motsvara den sociala, och plötsligt befinner du dig i en tvist med hantverkaren. Här följer några punkter om vad som är väsentligt att iaktta vid en uppseglande tvist.

1. Reklamera på en gång

Om du upptäcker att det finns fel i byggarbeten som du beställt ska du så fort som möjligt reklamera felen till den som utfört arbetet. Förklara noggrant vad du upptäckt och varför du anser att det utgör fel. Det finns annars risk för att du går miste om dina rättigheter på grund av för sen reklamation.

I de flesta fall åtgärdar hantverkaren felet utan problem men om du och hantverkaren inte är överens om det överhuvudtaget föreligger ett fel – eller vad som egentligen ska betraktas som fel – bör du anlita en oberoende besiktningsman för att göra en besiktning. Det är också viktigt att du själv noga dokumenterar felen så fort du upptäcker dem och framförallt att du inte försöker åtgärda några fel själv. Om du ska rikta ett krav mot en hantverkare är det viktigt att du kan visa att det finns fel och dessutom har hantverkaren som regel alltid rätt att som första åtgärd själv avhjälpa fel (se nästa punkt).

”Visste du att 30 procent av produktionskostnaden i alla byggprojekt är byggfel och andra slöserier? I Sverige motsvarar det 50 miljarder, enligt Byggkommitténs rapport till regeringen.”

2. Hantverkaren har rätt till avhjälpande

När fel uppstår har i de flesta fall byggaren först och främst rätt att avhjälpa fel istället för att medge prisavdrag på arbetet. Åtgärdande ska ske inom ”skälig tid” och vad det innebär får bedömas från fall till fall. Ta kontakt med en bostadsjurist för att få hjälp med att skynda på processen. Har du själv försökt avhjälpa felet, eller kanske till och med lyckats (ev. genom att anlita en annan hantverkare), kan du förlora din rätt till ersättning. Notera också att du vid avhjälpande inte har rätt att kräva mer än vad som ingick i det ursprungliga avtalet. Det handlar i princip om ett ”åtgärdande” till ett skick motsvarande det som om felet aldrig funnits. Du kan alltså inte passa på att kräva ytterligare förbättringar i samband med avhjälpandet.

3. Tvist med hantverkare om pris

Alltför ofta uppstår tvister om priset. Du bör vara medveten om att i det fall när näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent om inte någon annan prisgräns har tagits in i avtalet. Att ha ett fast takpris inskrivet i avtalet är en bra idé. Undantag från denna regel kan dock gälla vid s.k. ändrings- och tilläggsarbeten.

4. Tvist om badrum

För alla byggarbeten gäller att de ska vara fackmässigt utförda vilket innebär att man vid bedömning av om ett fel föreligger utgår ifrån den standard som gäller inom branschen.

  • BBV (Byggkeramikrådets regler för våtrum)
  • GVK (Svensk våtrumskontroll)
  • Säker vatten (VVS-installationer)

Nämnda organ är inga myndigheter, utan branschorganisationer och deras regelverk är inte tvingande men har betydelse eftersom ett utförande enligt deras standard anses motsvara vad som är ett fackmässigt utförande. Att byggarbeten ska vara fackmässiga följer vidare av konsumenttjänstlagen (“KtjL”), vilken gäller när privatpersoner köper tjänster av en hantverkare. KtjL är däremot tvingande vilket betyder att fackmässighet inte går att ”avtala bort”. Även om konsumenttjänstlagen inte direkt hänvisar till t.ex. BBV anger konsumentverket att kravet på fackmässigt utförande innebär att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman. För att arbetet ska vara fackmässigt utfört kan man alltså förvänta sig att den som utför arbetet följer aktuella branschregler och anvisningar som t.ex. materialleverantörens anvisningar. I förebyggande syfte bör du alltid se till att företaget du anlitar för att renovera ditt badrum har våtrumsbehörighet (både BBV och GKV har sökfunktioner på sina webbplatser). Följ också gärna arbetet för att t.ex. se till att tätskikt utförs korrekt. Anlita en oberoende besiktningsman för att utföra en slutbesiktning utvisande godkänt resultat och se till att få relevant kvalitetsdokumentation när arbetet är färdigställt.

5. Förebygg med ett bra avtal

Att välja skåpluckor, köksfläkt och nyans på det nya trägolvet är den roliga delen i inledningsstadiet av ett renoveringsprojekt. Att läsa avtalsvillkor och tänka på vilka problem som kan uppstå är däremot inte lika roligt och alltför många skriver tyvärr på avtal utan att läsa dem särskilt noga. Ett bra och tydligt avtal kan göra stor skillnad när problem väl uppstår. Ju utförligare du och din hantverkare har formaliserat överenskommelsen om vad som ska utföras och med vilket resultat, desto mindre risk för att senare meningsskiljaktigheter ska uppstå.

Det är för det första viktigt att du har ett skriftligt avtal. Erbjuder inte entreprenören/hantverkaren själv ett avtal (som du noga bör läsa igenom) bör du lämna ett eget avtalsförslag.

För mindre ombyggnationer eller renoveringar kan du utgå från det s.k. Hantverkarformuläret som finns att ladda ner gratis från konsumentverkets hemsida. Det är också viktigt att du i en bilaga till avtalet detaljerat beskriver vad som ska utföras. Glöm t.ex. inte transporter av material och hantering av byggsopor. Det faktum att en entreprenör inte har ett förberett avtalsförslag kan ses som ett första varningstecken. Var också noga med att alltid ta referenser innan du anlitar en hantverkare.

Om du beställer en byggnation av ett helt nytt hus eller om du ska bygga ut din villa (tillbyggnad) gäller reglerna om småhusentreprenad i konsumenttjänstlagen. För ett avtal avseende husbyggnation kan man utgå från den standardiserade avtalsmallen ABS 09. Även den finns att ladda ner gratis hos konsumentverket. Se också till att ritningar, rumsbeskrivningar och offerter finns med som bilagor till avtalet. Även om du har fått tydliga offerter är det viktigt med ett avtal. Vid tillbyggnation kan det vara bra med både en statusbesiktning (innan byggnationerna påbörjas) och en slutbesiktning när arbetet är klart. På så sätt kan du förhoppningsvis undvika merkostnader till följd av oförutsedda komplikationer under byggnationens gång.

Om du som beställare är osäker på vad som bör regleras i ett avtal och hur du skyddar dig på bästa sätt bör du kontakta en bostadsjurist. Hos Bostadsjuristerna har vi stor erfarenhet av entreprenadärenden. Vi känner till praxis och prejudikat (vägledande rättsfall från domstolarna). Vi har förutsättningarna att på bästa sätt bistå dig i förhandlingar med hantverkare eller i en eventuell domstolsprocess.

Avseende tvist med hantverkare kan vi hjälpa dig med:

  • Tvistelösning (inom och utom rätta)
  • Skador och försäkringsärenden
  • Bygglov och bygganmälan
  • Rådgivning gällande dolda fel
  • Rådgivning inför byggstart och upprättande av entreprenadavtal
  • Vi svarar på frågor, löser problem samt företräder dig vid förhandling med motpart

Kontakta oss angående er tvist med hantverkare

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.