Har du problem med en vattenskada/fuktskada?

Vattenskada/fuktskada är den skadetyp som blir allt vanligare och utgör ett av de jobbigaste problemen du kan ha i din bostad. Att under en period inte kunna använda kök eller badrum kan göra vardagslivet närmast olidligt. För att inte tala om de hälsoproblem som kan följa av smygande vattenskador/fuktskador som lett till mögel. Var femte lägenhet och mer än var tredje villa löper stor risk att drabbas av vattenskada varje år vilket oftast leder till stor materialförstörelse och höga kostnader. För att skadorna ska kunna begränsas är det viktigt att så fort som möjligt fastställa vattenskadans omfattning och sätta in lämpliga åtgärder. Det uppskattas att det varje år inträffar ca 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. De vanligaste orsakerna till vattenskador är läckage från ledningar (ca 66 %), bristande tätskikt i våtutrymmen (ca 17 %) och läckor från installerade maskiner (ca 17 %).

Vattenskada/fuktskada – vem ansvarar?
“Varje år orsakar 100 000 vattenskador i Sverige skador för över fem miljarder kronor”

Vattenskada/fuktskada – vem ansvarar?

Äger du ditt eget hus är det du själv som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder. Om du bor i en bostadsrätt är det du som ansvarar för tätskikt och inre underhåll i lägenheten. Föreningen svarar normalt för vattenledningar som försörjer alla lägenheter. Var respektive parts ansvar börjar och slutar är ofta en källa till konflikt, där kan vi bistå dig i processen.

Villaägare

1. Villaägare

Äger du ditt eget hus är det du själv som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder. Även om försäkringen i slutänden inte täcker hela din vattenskada kan försäkringsbolaget bidra med en bra utredning som du senare kanske kan använda för att t.ex. hävda ett dolt fel mot en tidigare ägare. Inom försäkringsbolagen finns rätt kompetens för att utföra dessa utredningar på rätt sätt vilket alltså kan vara mycket viktigt i en senare process mot någon annan part.

1.1 Vanliga orsaker till vattenskada/fuktskada i villa är;

 • Läckande tak.
 • Läckor vid fönster (om du har ett nybyggt hus, kan ventilationens injustering påverka eftersom ett undertryck i huset drar in fukt genom otätheter runt fönster).
 • Inredd källare eller suterrängvåning som får fuktgenomslag genom grunden till följd av bristfällig dränering.
 • Felaktiga installationer i kök/tvättstuga (se till att t.ex. skydd under diskmaskin finns).
 • Rörkopplingar i vägg utan inspektionslucka (gör att det inte går att komma åt kopplingar och se läckor).
 • Icke fackmässiga / uttjänta badrum (t.ex. gamla golvbrunnar, felaktigt golvfall).
 • Bristfälligt tätskikt på altaner.
Bostadsrättshavare

2. Bostadsrättshavare

Om du bor i en bostadsrätt är det för det första viktigt att fastställa vem det är som har ansvaret för skadan. Är det du som bostadsrättsinnehavare, bostadsrättsföreningen eller kanske t.o.m. en granne. Vad gäller förhållandet mellan dig och bostadsrättsföreningen är det som huvudregel du i egenskap av bostadsrättshavare som ansvarar för tätskikt och inre underhåll i lägenheten medan föreningen ansvarar för yttre underhåll. Föreningen svarar dock normalt även för de vattenledningar som försörjer föreningens alla lägenheter dvs. de vertikala ledningar som för vatten upp och ner i huset.

Detta gäller dock inte om det är du eller någon som du ansvarar för (t.ex. andrahandshyresgäster, familjemedlemmar, gäster eller entreprenörer) som genom vårdslöshet eller försumlighet har orsakat skadan. I dessa sammanhang bör det noteras att det fortfarande är föreningen som ska utföra reparationer men att du kan komma att bli ersättningsskyldig till föreningen. Det räcker alltså inte att du själv erbjuder dig att fixa problemet med en skurhink och en rulle silvertejp. Motsatsvis om föreningen på något sätt t.ex. genom att inte sköta underhåll av taket orsakat vattenskada i din lägenhet så är det du som ska sköta reparationen men kan sedan kräva föreningen på ersättning.

Samma princip gäller om det är en granne som genom vårdslöshet eller försumlighet orsakat en vattenskada/fuktskada i din lägenhet. Du ansvarar för reparationen och får sedan kräva grannen på ersättning. Felaktigt installerade tvätt- eller diskmaskiner som orsakar vattenskada även hos grannar är ett vanligt förekommande problem som naturligtvis inte förbättrar grannsämjan.

2.1 Vanliga orsaker till vattenskada/fuktskada i bostadsrätt är;

 • Läckor vid fönster (om du har ett nybyggt hus, kan ventilationens injustering påverka eftersom ett undertryck i huset drar in fukt genom otätheter runt fönster).
 • Felaktiga installationer i kök (se till att t.ex. skydd under diskmaskin finns).
 • Icke fackmässiga / uttjänta badrum (t.ex. gamla golvbrunnar, felaktigt golvfall).
 • Bristfälligt tätskikt på altaner.
Bostadsrättsförening

3. Bostadsrättsförening

Om du är aktiv i din bostadsrättsförenings styrelse är det troligt att du någon gång behöver hantera en vattenskada/fuktskada. Viktigt att komma ihåg är att bostadsrättsföreningen har ett ansvar enligt miljöbalken i egenskap av fastighetsägare samt även ett särskilt ansvar för vattenledningsskador enligt bostadsrättslagen (BrL 7:12, st 3). För trycksatta ledningar och stammarna har alltså föreningen ett större ansvar trots att de rent fysiskt skulle kunna räknas som inre i din lägenhet. Man talar om föreningens ansvar som de tre u:na – föreningen har ansvar för utredning, utrivning och uttorkning. Sedan sköter föreningen den återuppbyggnad som faller inom yttre underhåll och medlemmen det som faller inom inre underhåll som tät- och ytskikt. Eftersom en vattenskada/fuktskada kan bli mycket kostsam för föreningen kan det vara bra att ta fram rutiner för hur vattenledningarna fortgående ska kontrolleras samt även för hur en vattenskada, när den uppstår, ska hanteras. Ett snabbt och riktigt agerande minskar ofta en vattenskadas omfattning.

Har du upptäckt en vattenskada/fuktskada?

Om du har upptäckt en vattenskada i din nya bostad bör du genast ta kontakt med ditt försäkringsbolag och om du bor i bostadsrättsförening någon i styrelsen. Beroende på omfattning och vilken respons du får kan du också vilja ta kontakt med en bostadsjurist. Särskilt om du misstänker att felet uppstått på grund av ett felaktigt utfört renoveringsarbete, ett dolt fel eller att någon annan än du själv genom oaktsamhet orsakat felet.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Få klarhet i exakt vilka åtgärder du måste vidta och vilka parter som måste kontaktas.
 • Undvik onödiga rättsförluster till följd av felaktigt agerande och missade möjligheter.
 • Skaffa stöd och vägledning om krav framställs mot dig.

Utredning av rättsläget

 • Få en fullständig juridisk utredning och svar på vem som har det rättsliga ansvaret för kostnader som uppstått.
 • Undvik felaktigt riktade tvister och bollande mellan olika instanser.
 • Kräv och få maximal ersättning från rätt part/parter.
 • Som ansvarig part, skaffa kunskap om exakt vad ditt ansvar är och hur det hanteras på bästa sätt.

Agera som ombud

 • Skynda på processen genom att låta en expert och utomstående part sköta kommunikation med medlemmar och försäkringsbolag.
 • Säkerställ att krav framställs i rätt ordning gentemot säljare och entreprenörer.
 • Låt en jurist sköta krav som framställs mot dig för att minimera obefogat ansvar.
 • Undvik dyra rättsprocesser i fall då en bättre lösning kan förhandlas fram av en expert.
 • Få bästa möjliga representation om en domstolsprocess krävs.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.